Genom att lämna dina uppgifter till oss i samband med beställningar/offerter samtycker du till en sådan behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy.

Allmänt

Denna integritetspolicy beskriver hur Printbyrån behandlar och använder dina personuppgifter i anslutning till webbplatsen printbyran.se samt våra produkter och tjänster.
Denna integritetspolicy gäller för både alla som använder webbplatsen printbyran.se samt våra produkter och/eller tjänster.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

Printbyrån med organisationsnummer 556868-6793 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Rättsliga grunder för personuppgiftsbehandling

Samtycke

Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla information från oss eller vid förfrågningar om produkter eller tjänster godkänner du och samtycker till att Printbyrån behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Printbyrån. I sådant fall kommer Printbyrån inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda syften som du samtyckt till.

Avtal

Köper du produkter och/eller tjänster från Printbyrån behandlas dina personuppgifter på ett sätt som är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig.

Rättslig förpliktelse

Vissa lagar eller regler gör att Printbyrån som personuppgiftsansvarig måste behandla vissa personuppgifter i verksamheten.

Intresseavvägning

Printbyrån kan komma att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål i de fall Printbyrån ser ett intresse för dig att få marknadsföring avseende befintliga och nya produkter och/eller tjänster.

Du kan när som helst avregistrera dig från eventuella utskick i marknadsföringsändamål.

Hur vi samlar in personuppgifter

Printbyrån samlar in och behandlar personuppgifter genom ifylld och inskickade formulär på printbyran.se och vid mejl, telefon eller personlig kontakt med personer som är intresserade av företagets tjänster eller produkter.

Hur vi bevarar personuppgifter

Personuppgifter i form av namn, befattning, telefonnummer, mejladresser och andra uppgifter som är nödvändiga för att möjliggöra framtida affärsrelationer bevaras i vårt CRM/affärssystem kopplat till tillhörande företag och företagsuppgifter.

Personuppgifter i form av mejladresser för e-postutskick bevaras i vårt e-postprogram.

Varför vi bevarar personuppgifter

Printbyrån bevarar huvudsakligen dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Fullgöra förpliktelser gentemot kund
  • Förbättra kundupplevelsen
  • Tillhandahålla god service
  • Leverans av beställningar
  • Marknadsföring
  • Underlag för marknads- och kundanalyser, statistik, affärsuppföljning och affärsutveckling relaterat till Printbyråns produkter och tjänster
  • Uppfylla säkerhets- och myndighetskrav

Hur länge vi bevarar personuppgifter

Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling. Printbyrån sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in. Printbyrån kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Printbyråns rättsliga intressen. Exempelvis om det pågår en juridisk process.

Delning av personuppgifter till tredje part

Printbyrån kan komma att lämna ut uppgifter till samarbetspartners i syfte att fullgöra vårt avtal med dig eller det företag som du representerar, till exempel för att leverera beställda varor eller tjänster. Printbyrån kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Printbyrån räkning, exempelvis samarbetspartners och IT-leverantörer.

Printbyrån för över personuppgifter till IT-leverantör inom EU/EES som är värd för, utvecklar och ger support för vårt CRM/affärssystem. Vi överför dessutom personuppgifter till leverantör inom EU/EES och Mailchimp i USA för e-postutskick.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Printbyråns rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Printbyrån vidtar åtgärder för att skydda alla personuppgifter som överförs till tredje part, eller som överförs till ett land utanför EU/EES, i enlighet med GDPR. Printbyrån säkerställer att det föreligger en adekvat skyddsnivå för dina uppgifter i de fall som överföring sker till land utanför EU/EES.

Skydd av personuppgifter

Printbyrån har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse.
De anställda hos Printbyrån är skyldiga att följa Printbyråns regler för informations- och IT-säkerhet samt denna Integritetspolicy.

Printbyrån som personuppgiftsbiträde

Det kan uppstå tillfällen där Printbyrån inte är personuppgiftsansvarig utan agerar personuppgiftsbiträde åt tredje part.

I dessa fall behandlar Printbyrån personuppgifter enligt de instruktioner Printbyrån fått av den personuppgiftsansvarige. Vi kan i dessa situationer inte garantera att sådan behandling kommer att ske i enlighet med denna integritetspolicy men Printbyrån kommer alltid säkerställa att behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning och i möjligaste mån i enlighet med denna integritetspolicy.

Dina rättigheter

Du kan kostnadsfritt efter skriftligt undertecknad ansökan till Printbyrån få besked om vilka personuppgifter som företaget behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling.

Du som individ har även rätt att begära att vi blockerar, utplånar eller rättar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i integritetspolicyn

Printbyrån förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på webbplatsen.

Kontaktinformation

Printbyrån ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Frågor eller begäran om att erhålla registerutdrag ska adresseras till info (@) printbyran.se eller Printbyrån AB, Hammarvägen 28 943 36 Öjebyn. Kontaktperson för Integritetsfrågor är Andreas Ruu och nås på 0911-733 00

Ändrat 2018-05-22